Raz dva navařeno...

Ochrana osobních údajů

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Naše společnost LABETA, a.s., IČ 49813749, se sídlem v Dřenicích, č.p. 81, 537 01 Chrudim, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 2488 jako správce zpracovává Vaše osobní údaje, které nám poskytnete.

Můžete nás kontaktovat písemně na uvedené adrese našeho sídla anebo i těmito způsoby:

- Tel.: +420 469 687 257 
- E-mail: labeta@labeta.cz
- ID datové schránky: Q99UVNE

Naše společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme?

Naše společnost zpracovává tyto identifikační, kontaktní a další osobní údaje:

- V případě objednávky zboží zpracováváme jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon a dále pokud uvedete IČ a DIČ, tak i tyto údaje.
- V případě založení uživatelského účtu zpracováváme jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon a dále pokud uvedete IČ a DIČ, tak i tyto údaje.
- V případě přihlášení k odběru newsletteru zpracováváme e-mail.
- Údaje získané prostřednictvím cookies (více informací zde).

Jste povinni nám osobní údaje poskytnout?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete.

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu o prodeji zboží a abychom smlouvu splnili. Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva a naše společnost Vám nebude moci dodat zboží, o které máte zájem.

Pokud máte zájem o odběr newsletteru, je naším smluvním požadavkem uvedení Vaší e-mailové adresy. Jinak by nebylo možné Vám newsletter zasílat.

I při založení Vašeho uživatelského účtu je naším smluvním požadavkem sdělení osobních údajů. Bez uvedení těchto údajů by nebylo možné Vám poskytovat služby spojené s uživatelským účtem. Bližší informace o uživatelském účtu najdete v našich obchodních podmínkách.

Na naší webové stránce www.labeta.cz fungují cookies, které využíváme. Aby se mohla webová stránka správně zobrazovat, používáme tzv. technické cookies. Všechny ostatní cookies používáme na základě Vašeho souhlasu.

Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Společnost LABETA, a.s. zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

- splnění Vaší objednávky zboží
- zasílání newsletteru s informacemi o aktuálních akcích a nabídce zboží
- služby spojené s uživatelským účtem
- uplatnění našich práv a právních nároků a plnění našich zákonných povinností či povinností uložených státními orgány
- fungování naší webové stránky a správné zobrazení jejího obsahu, vyhodnocování chování návštěvníků naší webové stránky a optimalizace jejího vzhledu a funkcí, oslovení návštěvníků naší webové stránky a návštěvníků profilu naší společnosti na sociálních sítích s nabídkou sestavenou na míru, statické vyhodnocení komunikace  (cookies)

Jaký je právní základ zpracování osobních údajů

Společnost LABETA, a.s. zpracovává osobní údaje na základě toho, že:

- u nás objednáte zboží a uzavřete tak s naší společností smlouvu
- souhlasíte s odběrem newsletterů
- souhlasíte s používáním cookies (souhlas se nevyžaduje pouze k použití technických cookies, které jsou nezbytné pro fungování webové stránky)
- založíte si uživatelský účet
- je zde oprávněný zájem

Oprávněný zájem

Naše společnost zpracovává osobní údaje i k tomu, aby Vám zaslala informace, které pro Vás mohou být zajímavé. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme osobní údaje, které od Vás získáme při objednávce zboží. Na základě jejich zpracování Vám pak můžeme zaslat newsletter s nabídkou obdobného zboží, a to pod dobu 2 let od Vaší objednávky.

Na základě oprávněného zájmu na řádném provozu naší webové stránky používá naše společnost technické cookies a zpracovává údaje získané jejich prostřednictvím.

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. Námitku můžete poslat poštou anebo elektronicky na adresu labeta@labeta.cz.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v těchto případech:

- dopravci za účelem doručení Vámi objednaného zboží
- státním orgánům, pokud nás k tomu vyzvou anebo nám bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů anebo to bude potřebné k uplatnění našich práv
- advokátovi či pojišťovně za účelem uplatnění našich práv
- třetímu subjektu – našemu smluvnímu partnerovi SmartSelling a.s., IČ: 29210372, můžeme předat e-mail za účelem zajištění rozesílání newsletteru

Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uloženy?

Společnost LABETA, a.s. uchovává Vaše osobní údaje po určitou dobu, a to:

- osobní údaje sdělené v souvislosti s objednávkou zboží po dobu 15 let
- osobní údaje sdělené za účelem odběru newsletteru na základě Vašeho souhlasu po dobu:
*** 5 let, pokud po tom, co odešlete objednávkový formulář a obdržíte od nás e-mail s odkazem pro potvrzení (double opt potvrzení), kliknete na obsažený odkaz tj. budete přihlášeni k odběru newsletteru
***2 let, pokud po tom, co odešlete objednávkový formulář a obdržíte od nás e-mail s odkazem pro potvrzení (double opt potvrzení), nekliknete na obsažený odkaz tj. nebudete přihlášeni k odběru newsletteru.
- osobní údaje sdělené při založení uživatelského účtu po dobu jeho existence a dále po dobu 15 let od jeho zrušení
- údaje získané prostřednictvím cookies po dobu nezbytně nutnou k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření příslušné cookie

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:

- právo odvolat souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány (čl. 7 GDPR). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
- právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
- právo na opravu, příp. doplnění (čl. 16 GDPR)
- právo na výmaz („právo být zapomenut“) – (čl. 17 GDPR)
- právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
- právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
- právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
- právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

U jakého orgánu můžete podat stížnost?

Pokud se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje protiprávně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.