Ochrana osobních údajů

Kdo je správcem Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Naše společnost LABETA, a.s., IČ 49813749, se sídlem č.p. 81, 537 01 Dřenice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 2488 jako správce zpracovává Vaše osobní údaje, které nám poskytnete.

Můžete nás kontaktovat písemně na uvedené adrese našeho sídla anebo i těmito způsoby:

 • Tel.:     +420 469 687 257 
 • E-mail: labeta@labeta.cz
 • ID datové schránky: Q99UVNE

Naše společnost nemá pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme?

Naše společnost zpracovává tyto identifikační údaje a kontaktní údaje:

 • v případě objednávky zboží zpracováváme jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon a dále pokud uvedete IČ a DIČ tak, i tyto údaje.
 • v případě založení uživatelského účtu zpracováváme jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon a dále pokud uvedete IČ a DIČ, tak i tyto údaje.
 • v případě přihlášení k odběru newsletteru zpracováváme e-mail

 

Jste povinni nám osobní údaje poskytnout?

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami dobrovolně poskytnete.

Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít s Vámi smlouvu o prodeji zboží a abychom smlouvu splnili. Poskytnutí Vašich osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit, že s Vámi nebude uzavřena smlouva a naše společnost Vám nebude moct dodat zboží, o které máte zájem.

Pokud máte zájem o odběr newsletteru, je naším smluvním požadavkem uvedení Vaší e-mailové adresy. Jinak by nebylo možné Vám newsletter zasílat.

I při založení Vašeho uživatelského účtu je naším smluvním požadavkem sdělení osobních údajů. Bez uvedení těchto údajů by nebylo možné Vám poskytovat služby spojené s uživatelským účtem. Bližší informace o uživatelském účtu najdete v našich obchodních podmínkách.


Jaký je účel zpracování osobních údajů?

Společnost LABETA, a.s. zpracovává osobní údaje pro tyto účely:

 • splnění Vaší objednávky zboží
 • zasílání newsletteru s informacemi o aktuálních akcích a nabídce zboží
 • služby spojené s uživatelským účtem
 • uplatnění našich práv a právních nároků a plnění našich zákonných povinností či povinností uložených státními orgány

 

Jaký je právní základ zpracování osobních údajů

Společnost LABETA, a.s. zpracovává osobní údaje na základě toho, že:

 • u nás objednáte zboží a uzavřete tak s naší společností smlouvu
 • souhlasíte s odběrem newsletterů
 • založíte si uživatelský účet
 • je zde oprávněný zájem

 

Oprávněný zájem

Naše společnost zpracovává osobní údaje i k tomu, aby Vám zaslala informace, které pro Vás mohou být zajímavé. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme osobní údaje, které od Vás získáme při objednávce zboží. Na základě jejich zpracování Vám pak můžeme zaslat newsletter s nabídkou obdobného zboží, a to pod dobu 2 let od Vaší objednávky.

Proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. Námitku můžete poslat poštou anebo elektronicky na adresu labeta@labeta.cz.


Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v těchto případech:

 • dopravci za účelem doručení Vámi objednaného zboží
 • státním orgánům, pokud nás k tomu vyzvou anebo nám bude taková povinnost vyplývat z právních předpisů anebo to bude potřebné k uplatnění našich práv
 • advokátovi či pojišťovně za účelem uplatnění našich práv
 • třetímu subjektu – našemu smluvnímu partnerovi SmartSelling a.s., IČ: 29210372, můžeme předat e-mail za účelem zajištění rozesílání newsletteru

 
Jak dlouho jsou Vaše osobní údaje uloženy?

Společnost LABETA, a.s. uchovává Vaše osobní údaje po určitou dobu, a to:

 • osobní údaje sdělené v souvislosti s objednávkou zboží po dobu 15 let
 • osobní údaje sdělené za účelem odběru newsletteru na základě Vašeho souhlasu po dobu:

  ›  5 let, pokud po tom, co odešlete objednávkový formulář a obdržíte od nás e-mail s odkazem pro potvrzení (double opt potvrzení), kliknete na obsažený odkaz tj. budete přihlášeni k odběru newsletteru

  ›   2 let, pokud po tom, co odešlete objednávkový formulář a obdržíte od nás e-mail s odkazem pro potvrzení (double opt potvrzení), nekliknete na obsažený odkaz tj. nebudete přihlášeni k odběru newsletteru.

 • osobní údaje sdělené při založení uživatelského účtu po dobu jeho existence a dále po dobu 15 let od jeho zrušení


Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:

 • právo odvolat souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány (čl. 7 GDPR). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
 • právo na opravu, příp. doplnění (čl. 16 GDPR)
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“) – (čl. 17 GDPR)
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
 • právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)
 • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR)
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).

 

U jakého orgánu můžete podat stížnost?

Pokud se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje protiprávně, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Vaříme s Labetou